Konsultacje programu współpracy z NGO 2010 r.

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” 

Konsultacje projektu Programu przeprowadzono w dniach 7 - 13 października 2010 roku. 

W wyniku konsultacji zgłoszono uwagi  do opracowanego materiału, takie jak: 

1) Stowarzyszenia Pastwisko.org, nr KRS 0000282525, z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 36.

Osoby upoważnione od reprezentacji:

Prezes - Wojciech Pająk

Wiceprezes - Agnieszka Tomaszewska

Skarbnik - Krzysztof Jan Stasiak

Osoba zgłaszająca uwagi: Wojciech Pająk

Wnosimy jedną uwagę do Programu współpracy na 2011 rok:

1. W paragrafie 26. projektu Programu opisano wśród efektów m.in. wzrost uczestnictwa różnych grup społecznych w rozwiązywaniu problemów lokalnych i regionalnych. Stowarzyszenie zgadza się, że partycypacja społeczna to jeden z najistotniejszych problemów społecznych do rozwiązania i ważny cel współpracy z samorządem wojewódzkim. Założenie takiego efektu w Programie wymaga jednak, jak wynika z naszych doświadczeń, działań proobywatelskich w skali mikro: sąsiedzkiej, osiedlowej, dzielnicowej. Środki na takie działania dostępne są dla ośrodków miejskich jedynie w ramach rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z którego granty otrzymuje co 10 aplikująca organizacja. Wnioskujemy zatem o dopisanie w Programie do obszarów współpracy (rozdział IV):

"11) rozwój społeczeństwa obywatelskiego

- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

- rozwijanie praktyki dialogu obywatelskiego (w tym dyskusji i debat o tematyce społecznej),

- prowadzenie regionalnych ośrodków, inkubatorów, klubów wspierających organizacje pozarządowe,

- organizacja trzech edycji Forum Organizacji Pozarządowych (w Białymstoku, Łomży i Suwałkach),"

Uważamy, że przeznaczenie na każde z tych zadań po 50.000 zł w pierwszym otwartym konkursie ofert pozwoli wypełnić lukę oddolnych działań proobywatelskich widoczną w krajobrazie społecznym województwa podlaskiego.

Wymienione zadania należą do sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ust. 1, pkt. 13 i 33).
Uwaga niezwykle cenna – niestety nie została uwzględniona w Programie na rok 2011 ze względu na to, że jej realizacja wymagałaby zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na nowe konkursy. 

2) Stowarzyszenie Federacja Zielonych Białymstoku nr KRS 0000214421, ul. Rumiankowa 14/4, 15 - 665 Białystok tel.. (085) 66 11 434
Prezes – Rafał Kosno 

Uwaga : „§ 21. 4. Od uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy."

- od każdej uchwały samorządu przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego pod kątem naruszenia prawa przed osobę/podmiot którego prawa zostały naruszone. Ten zapis zaprzecza także zasadzie dwuinstancyjności i jest sprzeczny z prawem. 

Powyższa uwaga nie została uwzględniona w Programie.

Powrót na początek strony