Ochrona przyrody

Uprzejmie informujemy, iż Samorząd Województwa Podlaskiego prowadzi prace nad weryfikacją przebiegu granic oraz aktualizacją map parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w celu przyjęcia ich przez Sejmik Województwa Podlaskiego jako aktów prawa miejscowego zgodnych z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).
W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji następujących projektów uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego:
1)    w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego,
2)    w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy”,
3)    w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Błędzianki”,
4)    w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”,
5)    w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”,
6)    w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”,
7)    w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sejneńskie”,
8)    w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”.

Pełna treść uchwał i wszystkich załączników, tj. dokumentów zawierających geometrię i opis atrybutowy przedmiotowych obszarów, a także interaktywne mapy pozwalające na szczegółowe zapoznanie się z przebiegiem granic obszarów dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://geoinfor.pl/ochk-podlaskie/.
Prosimy o wnoszenie uwag do powyższych dokumentów za pomocą formularza uwag.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do 21 października br.
Projekty dokumentów i formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej: Wrota Podlasia w zakładce organizacje pozarządowe.

Powrót na początek strony