Uchwała Nr 9/141/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-10

Numer
9/141/2024
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2023 rok
Data wydania
2024-06-10
Departament
Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 9/141/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 566) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.[1]),  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2023 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 629 155,38 zł,

2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 803 337,83 zł,

3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę 1 803 337,83 zł,

4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 714 733,29 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zysk netto w kwocie 1 803 337,83 zł postanawia się przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 295 i z 2024 r., poz. 619.

Powrót na początek strony