Uchwała Nr 9/138/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-10

Numer
9/138/2024
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za 2023 rok wraz z erratą do sprawozdania finansowego za 2023 rok
Data wydania
2024-06-10
Departament
Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 9/138/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za 2023 rok wraz z erratą do sprawozdania finansowego za 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 566) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późń. zm.1), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za 2023 rok wraz z erratą do sprawozdania finansowego za 2023 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 921 537,73 zł,
2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 156 341,66 zł,
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zysk netto w kwocie 156 341,66 zł postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
1Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 295 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 619.

Powrót na początek strony