Uchwała Nr 9/134/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-10

Numer
9/134/2024
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2023 rok
Data wydania
2024-06-10
Departament
Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 9/134/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2023 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 566) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2023 rok składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 99.121.654,35 zł,
2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazującego stratę netto w wysokości 191.464,95 zł,
3) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.487.042,24 zł,
4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 5.508.535,05 zł,
5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
    
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stratę netto w kwocie 191.464,95 zł postanawia się pozostawić jako niepodzielony wynik finansowy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 295.

Powrót na początek strony