Uchwała Nr 9/117/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-10

Numer
9/117/2024
w sprawie
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonych jako działka o nr geod. 1365/2 położona w obrębie Nowa Ruś i działka o nr geod. 1126/4 położona w obrębie Mazury, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie
Data wydania
2024-06-10
Departament
Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA Nr 9/117/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonych jako działka o nr geod. 1365/2 położona w obrębie Nowa Ruś i działka o nr geod. 1126/4 położona w obrębie Mazury, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2024 r., poz. 566) w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości oznaczonych jako działka o nr geod. 1365/2 o pow. 0,0022 ha położona w obrębie Nowa Ruś i działka o nr geod. 1126/4 o pow. 0,0174 ha położona w obrębie Mazury, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r., poz. 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029.

Powrót na początek strony