Uchwała Nr 387/7560/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-02-09

Numer
387/7560/2024
w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data wydania
2024-02-09
Departament
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

UCHWAŁA NR 387/7560/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 09 lutego2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. [1]) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z § 11 „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały nr LVIII/883/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 6217)  uchwala się co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie:
„Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, na Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego „Podlaskie.eu” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, Dz.U. z 2023 r. poz. 1688

Powrót na początek strony