Uchwała Nr 383/7488/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-01-18

Numer
383/7488/2024
w sprawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach
Data wydania
2024-01-18
Departament
Departament Infrastruktury i Transportu

UCHWAŁA NR 383/7488/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 stycznia 2024 r.                                                                              

w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm. 1)  art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.2),  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się Panu Markowi Wiśniewskiemu pełniącemu obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach wynagrodzenie miesięczne w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 stycznia 2024 r. 

 

1Zmiana jednolitego tekstu ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2023 r., poz. 572, poz. 1688.

2 Zmian jednolitego tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 919, poz. 1053, poz. 1088, poz. 1123, poz. 1193, poz. 1234, poz. 1394 i poz. 2029.

Powrót na początek strony