Uchwała Nr 332/6260/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2023-04-07

Numer
332/6260/2023
w sprawie
w sprawie wykonania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory
Data wydania
2023-04-07
Departament
Departament Infrastruktury i Transportu

Uchwała Nr 332/6260/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2023 roku

w sprawie wykonania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) oraz § 3 uchwały Nr  L/733/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) – Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:   

§1. 1. W celu wykonania uchwały Nr  L/733/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu postanawia się zawrzeć umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2063B na odcinku Sokoły – Nowe Racibory” w wysokości 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100).                 

2. Przekazanie środków na realizację pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Transportu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony