Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z paźdzernika 2005 roku

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy:

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

05.10.2005

163/2152/05

wyrażenia zgody na podpisanie ugody restrukturyzacyjnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gołdapi.

FN

05.10.2005

163/2153/05

przyznania stypendium rocznego na 2006 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

EK

05.10.2005

163/2154/05

przyznania nagrody Zarządu Województwa Podlaskiego dyrektorom i nauczycielom jednostek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

EK

05.10.2005

163/2155/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garaży o numerach: 1 i 3 znajdujących się na części nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Portowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

GRM

05.10.2005

163/2156/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.

ROPS

05.10.2005

163/2157/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu powierzchni użytkowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

05.10.2005

163/2158/05

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS

05.10.2005

163/2159/05

wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargu gruntu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.10.2005

164/2160/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2005 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

EK

13.10.2005

164/2161/05

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

EK

13.10.2005

164/2162/05

zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na rok szkolny 2005/2006.

EK

13.10.2005

164/2163/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

13.10.2005

164/2164/05

podpisania umowy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr na szkolenie pt. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników wdrażających ZPORR”.

PR

13.10.2005

164/2165/05

zmiany członka Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

PR

13.10.2005

164/2166/05

wyrażenia zgody na wycięcie drzew na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.10.2005

164/2167/05

wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu  medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

13.10.2005

164/2168/05

wyrażenia zgody na zakup  sprzętu  medycznego przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZPS

13.10.2005

164/2169/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu powierzchni użytkowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.10.2005

164/2170/05

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. Dr St. Deresza w Choroszczy.

ZPS

13.10.2005

164/2171/05

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

13.10.2005

164/2172/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.10.2005

164/2173/05

 zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZPS

13.10.2005

164/2174/05

sprawie powołania komisji konkursowej celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2006 roku oraz zatwierdzenie warunków konkursu i wyboru ofert, wzoru ogłoszenia o konkursie i umowy.

ZPS

13.10.2005

164/2175/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż garaży o numerach : 1 i 3 znajdujących się na części nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Portowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

GRM

13.10.2005

164/2176/05

 przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Augustowie przy ul. Portowej wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

GRM

18.10.2005

165/2177/05

wykonania Katalogu Identyfikacji Wizualnej znaku graficznego logo „Żubr”.

DTS

18.10.2005

165/2178/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

18.10.2005

165/2179/05

zmian w ramowym programie rzeczowym zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2005.

PR

18.10.2005

165/2180/05

przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny części nieruchomości położonej w obrębie Podolany, jedn. ewidenc. Białowieża.

GRM

18.10.2005

165/2181/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZPS

18.10.2005

165/2182/05

zmiany uchwały w sprawie wyboru projektów do „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006” objętych kontraktem w roku 2005.

PR

18.10.2005

165/2183/05

zawarcia umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Augustowską Organizacją Turystyczną o wspólnej realizacji i finansowaniu Projektu „Kreacja i zintegrowana promocja marki turystycznej województwa podlaskiego” w ramach działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DTS

18.10.2005

165/2184/05

w sprawie przyznania dorocznej nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2004/2005.

 

EK

24.10.2005

166/2185/05

upoważnienia Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku do reprezentowania Województwa Podlaskiego przy realizacji zadania dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DIS

24.10.2005

166/2186/05

odwołania przedstawiciela samorządu województwa podlaskiego do Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

DIS

24.10.2005

166/2187/05

wyznaczenia przedstawiciela samorządu województwa Podlaskiego do Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

DIS

24.10.2005

166/2188/05

powołania Rady Programowej w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

EK

24.10.2005

166/2189/05

udzielenia Dyrektorowi Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

EK

24.10.2005

166/2190/05

zmiany w zakresie inwestycji ujętych do dofinansowania w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2000-2005”.

DTS

24.10.2005

166/2191/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

24.10.2005

166/2192/05

zmiany uchwał: Nr 142/1827/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku oraz Nr 162/2144/05 z dnia 29 września 2005 roku dotyczących przyznania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych.

GRM

24.10.2005

166/2193/05

zatwierdzenia Uchwały Nr 22/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 17 października 2005 roku dotyczącej listy rankingowej projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

GRM

24.10.2005

166/2194/05

zatwierdzenia Uchwały Nr 23/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 17 października 2005 roku dotyczącej listy rankingowej projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

GRM

24.10.2005

166/2195/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok.

OPK IV

24.10.2005

166/2196/05

wyrażenia zgody na podpisanie ugody restrukturyzacyjnej z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

FN

Powrót na początek strony