Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z listopada 2005 roku

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy:

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

2.11.2005

167/2197/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

8.11.2005

168/2198/05

ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZPS

8.11.2005

168/2199/05

zawarcia z p.o. Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach umowy o używanie samochodu pracownika do celów służbowych.

ZPS

8.11.2005

168/2200/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez  Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZPS

8.11.2005

168/2201/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych.

GRM

8.11.2005

168/2202/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości położonej na terenie gminy Supraśl w obrębie gruntów wsi Zaścianki przy ul. Usługowej.

GRM

8.11.2005

168/2203/05

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2012”.

ROPS

8.11.2005

168/2204/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

8.11.2005

168/2205/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

8.11.2005

168/2206/05

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

8.11.2005

168/2207/05

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 92/1096/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmienionej uchwałą Nr 137/1764/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2005 r.

PR-WUP

8.11.2005

168/2208/05

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok.

OPK IV

15.11.05

169/2209/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2006 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

DTS

15.11.05

169/2210/05

zawarcia porozumienia o zapewnienie opieki naukowo - dydaktycznej przez Uniwersytet Warszawski nad Publicznym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku.

EK

15.11.05

169/2211/05

podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

ROPS

15.11.05

169/2212/05

przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Sielachowskie, gminie Wasilków, województwie podlaskim.

GRM

15.11.05

169/2213/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

15.11.05

169/2214/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała Woda w gminie Suwałki.

PR

15.11.05

169/2215/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki.

PR

15.11.05

169/2216/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Przebród w gminie Suwałki.

PR

15.11.05

169/2217/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osowa, Turówka Stara, Czarnakowizna i Taciewo  w gminie Suwałki.

PR

15.11.05

169/2218/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś w gminie Suwałki - działka nr 140/1 pod zabudowę jednorodzinną i urządzenia infrastruktury technicznej.

PR

15.11.05

169/2219/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok.

OPK

15.11.05

169/2220/05

projektu budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok.

FN

15.11.05

169/2221/05

podpisania porozumienia z „Domem Pracy Twórczej” w Wigrach dotyczącego współorganizacji dwudniowego Sympozjonu w dniach 18-19.11.2005 r. pn. „Warto zapytać o kulturę”.

EK

22.11.05

170/2222/05

wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i w Suwałkach.

PR

22.11.05

170/2223/05

współdziałania przy realizacji „Biuletynu Informacji Publicznej” - zadania wykonywanego w ramach projektu „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe.

PR

22.11.05

170/2224/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

22.11.05

170/2225/05

rozłożenia na raty odsetek od należności głównej dla Pana Leszka Łyskawki wobec Samorządu Województwa Podlaskiego.

FN

22.11.05

170/2226/05

umorzenia należności głównej oraz odsetek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Olecku w likwidacji wobec Samorządu Województwa Podlaskiego.

FN

22.11.05

170/2227/05

powołania eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii.

ROPS

22.11.05

170/2228/05

wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

22.11.05

170/2229/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w trybie przetargu przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

22.11.05

170/2230/05

zatwierdzenia planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli podległych Samorządowi Województwa Podlaskiego na rok 2006.

EK

28.11.05

171/2231/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stacji paliw płynnych przy ul. Hajnowskiej w Narewce, zabudowy pensjonatowo-letniskowej i mieszkaniowej w Nowej Łuce Gm. Narewka oraz zabudowy pensjonatowo-letniskowej w Tarnopolu Gm. Narewka.

PR

28.11.05

171/2232/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej.

PR

28.11.05

171/2233/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

28.11.05

171/2234/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

28.11.05

171/2235/05

przyznania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podlaskie.

EK

28.11.05

171/2236/05

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury i ochrony jej dóbr.

EK

28.11.05

171/2237/05

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej   przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS

28.11.05

171/2238/05

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wywoływarki automatycznej na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

28.11.05

171/2239/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu powierzchni użytkowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

28.11.05

171/2240/05

odwołania Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży.

ZPS

28.11.05

171/2241/05

powołania Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży.

ZPS

28.11.05

171/2242/05

powołania Dyrektora  Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZPS

28.11.05

171/2243/05

zmieniającej uchwałę Nr 162/2144/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych 19 podmiotom w łącznej kwocie 625 000 zł.

GRM

28.11.05

171/2244/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja i Szpitalnej.

GRM

28.11.05

171/2245/05

 zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok.

FN

28.11.05

171/2246/05

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok.

OPK IV

30.11.05

172/2247/05

uchylenia uchwały o odwołaniu Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży.

ZPS

30.11.05

172/2248/05

uchylenia uchwały o powołaniu Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży.

ZPS

Powrót na początek strony