Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z grudnia 2005 roku

Data uchwały

 

Numer uchwały

 

Uchwała dotyczy:

 

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

 

6.12.05

173/2249/05

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży.

EK

6.12.05

173/2250/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu: „Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy” w ramach Priorytetu 1, Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

PR/WUP

6.12.05

173/2251/05

wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

PR

6.12.05

173/2252/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wysokie Mazowieckie.

PR

6.12.05

173/2253/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

6.12.05

173/2254/05

przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji.

ZPS

6.12.05

173/2255/05

przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji.

ZPS

6.12.05

173/2256/05

przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji.

ZPS

6.12.05

173/2257/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

6.12.05

173/2258/05

zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok.

FN

6.12.05

173/2259/05

zakupu zdjęć na potrzeby promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

BIP

6.12.05

173/2260/05

przyjęcia harmonogramu postępowania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „I Etap budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku”.

OPK.V

6.12.05

173/2249/05

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży.

EK

6.12.05

173/2251/05

wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

PR

6.12.05

173/2252/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wysokie Mazowieckie.

PR

6.12.05

173/2253/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

6.12.05

173/2254/05

przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji.

ZPS

6.12.05

173/2255/05

przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji.

ZPS

6.12.05

173/2256/05

przekazania dotacji na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz zawarcia Porozumienia dotyczącego zasad przekazania i wykorzystania dotacji.

ZPS

6.12.05

173/2257/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

6.12.05

173/2258/05

zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2006 rok.

FN

6.12.05

173/2259/05

zakupu zdjęć na potrzeby promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

BIP

6.12.05

173/2260/05

przyjęcia harmonogramu postępowania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „I Etap budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku”.

OPK.V

13.12.05

174/2261/05

zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2005 rok.

FN

13.12.05

174/2262/05

nadania numerów dla dróg gminnych na terenie województwa podlaskiego w m. Hajnówka.

DIS

13.12.05

174/2263/05

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Giby na lata 2004-2008.

DIS

13.12.05

174/2264/05

przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie.

EK

13.12.05

174/2265/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż garaży o numerach: 1 i 3 znajdujących się na części nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Portowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

GRM

13.12.05

174/2266/05

ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku”.

ROPS

13.12.05

174/2267/05

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku”.

ROPS

13.12.05

174/2268/05

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS

13.12.05

174/2269/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS

13.12.05

174/2270/05

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samochodów przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży.

ZPS

13.12.05

174/2271/05

wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w trybie bez przetargu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.12.05

174/2272/05

udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

13.12.05

174/2273/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży realizowane w 2006 roku.

DTS

13.12.05

174/2274/05

zmiany w zakresie dofinansowania inwestycji ujętych w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2000-2005”.

DTS

20.12.05

175/2275/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Rakowiecka - gmina Czarna Białostocka.

PR

20.12.05

175/2276/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Suwałkach.

PR

20.12.05

175/2277/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Reja, Bulwarowej, Pułaskiego, Świerkowej w Suwałkach.

PR

20.12.05

175/2278/05

zatwierdzenia Ramowego Planu Realizacji Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży na 2006 rok i Ramowego Planu Realizacji Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia na 2006 rok w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zespołów Ludzkich 2004-2006.

PR/WUP

20.12.05

175/2279/05

przeznaczenia do zbycia zabudowanej części nieruchomości położonej na terenie gminy Supraśl w obrębie gruntów wsi Zaścianki przy ul. Usługowej.

GRM

20.12.05

175/2280/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska SWP w dn. 13.12.2005 r.

GRM

20.12.05

175/2281/05

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku  Panu Tadeuszowi Wyszkowskiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 maja 2006 r.

GRM

20.12.05

175/2282/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na rzecz lekarzy wyłonionych w drodze konkursu ofert, w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach oraz w zakresie udzielania porad lekarskich w Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacji Leczniczej.

ZPS

20.12.05

175/2283/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego przez  Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

20.12.05

175/2284/05

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2006 roku na terenie powiatu łomżyńskiego oraz zatwierdzenie warunków konkursu i wyboru ofert, wzoru ogłoszenia o konkursie i umowy.

ZPS

20.12.05

175/2285/05

powołania Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZPS

20.12.05

175/2286/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

20.12.05

175/2287/05

zmian do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2006 r.

FN

20.12.05

175/2288/05

zagospodarowania mienia województwa.

OPK.IV

20.12.05

175/2289/05

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

EK

20.12.05

175/2290/05

zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia  06 grudnia 2005r. w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawartego w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego  a SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZPS

20.12.05

175/2291/05

zawarcia aneksu do Porozumienia z dnia  06 grudnia 2005r. w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawartego w Białymstoku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego  a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży.

ZPS

22.12.05

176/2292/05

udzielenia pełnomocnictwa Cezaremu Ołdakowskiemu na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. zwołane na dzień 29 grudnia 2005 roku.

PR

22.12.05

176/2293/05

objęcia przez Województwo Podlaskie nowych udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o.

PR

29.12.05

177/2294/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

Powrót na początek strony