Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z maja 2005 roku

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy:

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

04.05.05

143/1837/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

04.05.05

143/1838/05

podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Podlaskie.

EK

04.05.05

143/1839/05

przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Łomża udziału w zabudowanej nieruchomości wynoszącego 3645/41792 części, położonej w Łomży przy ul. M. C - Skłodowskiej 1.

GRM

10.05.05

144/1840/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Augustowa terenów obejmujących część Dzielnicy Zarzecze, ograniczonych istniejącym cmentarzem, ul. Mostową, rzeką Nettą, jez. Necko.

PR

10.05.05

144/1841/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wsie: Potasznia, Bród Stary i część wsi Biała Woda.

PR

10.05.05

144/1842/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów, obejmującej obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Mazowiecka, 71 Pułku Piechoty.

PR

10.05.05

144/1843/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stary Folwark i Leszczewek w gminie Suwałki.

PR

10.05.05

144/1844/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki.

PR

10.05.05

144/1845/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawrych Ruda w gminie Suwałki.

PR

10.05.05

144/1846/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych "Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku".

ZPS

10.05.05

144/1847/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, objętych "Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku".

ZPS

10.05.05

144/1848/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w zakresie wspieranie organizacji sympozjów, konferencji oraz zjazdów środowisk medycznych których celem jest propagowanie najnowszych zdobyczy i osiągnięć naukowych z różnych dziedzin medycyny objętych "Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku".

ZPS

10.05.05

144/1849/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach za 2004 rok.

ZPS

10.05.05

144/1850/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach za rok 2004.

ZPS

10.05.05

144/1851/05

wyrażenia zgody na przeniesienie uprawnień z umowy najmu na osobę trzecią przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

10.05.05

144/1852/05

zawarcia aneksu do umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach.

ZPS

10.05.05

144/1853/05

zawarcia aneksu do umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej z Dyrektorem SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZPS

10.05.05

144/1854/05

zawarcia aneksu do umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej z Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

ZPS

10.05.05

144/1855/05

zawarcia aneksu do umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej z Dyrektorem SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

10.05.05

144/1856/05

zawarcia aneksu do umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej z Dyrektorem SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

10.05.05

144/1857/05

zawarcia aneksu do umowy użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych zawartej z Dyrektorem Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach.

ZPS

10.05.05

144/1858/05

zawarcia umowy o użyczenie samochodu prywatnego do celów służbowych z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży.

ZPS

10.05.05

144/1859/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

10.05.05

144/1860/05

wyboru projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

PR

10.05.05

144/1861/05

zmian w uchwale Nr 132/1690/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia na 2005 rok Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

PR(WUP)

17.05.05

145/1862/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

17.05.05

145/1863/05

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności głównej oraz umorzenie odsetek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie wobec Samorządu Województwa Podlaskiego.

FN

17.05.05

145/1864/05

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Multimedica III Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Jerzy Badyda w Białymstoku wobec Samorządu Województwa Podlaskiego.

FN

17.05.05

145/1865/05

zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Krypno".

DIS

17.05.05

145/1866/05

upoważnienia Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku do reprezentowania Województwa Podlaskiego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DIS

17.05.05

145/1867/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienie sprzętu do sprzątania w trybie przetargu przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

17.05.05

145/1868/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

17.05.05

145/1869/05

wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

17.05.05

145/1870/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich za rok 2004.

ZPS

17.05.05

145/1871/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach za rok 2004.

ZPS

17.05.05

145/1872/05

wyrażenia zgody na przekazanie do korzystania z mammotomu posiadanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku.

ZPS

17.05.05

145/1873/05

zatwierdzenia uchwały Nr 6/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.

GRM

17.05.05

145/1874/05

zatwierdzenia uchwały Nr 7/2005 Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia kryterium regionalnego dla działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" (SPO-ROL).

GRM

17.05.05

145/1875/05

przekazania w formie darowizny na rzecz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku części nieruchomości, położonej w Choroszczy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 101/1 o pow. 13,6698 ha, 101/2 o pow. 13,3820 ha, 101/4 o pow.27,7488 ha, 101/14 o pow. 3,3865 ha oraz budynków i budowli usytuowanych na działkach nr 101/4 i 101/14, stanowiącej zgodnie z zapisem w KW 111 599 własność Województwa Podlaskiego.

GRM

17.05.05

145/1876/05

przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego trzech garaży o numerach 3,4,5 wraz z udziałem w gruncie i wspólnych częściach budynku, położonych w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17.

GRM

17.05.05

145/1877/05

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Supraśl w obrębie gruntów wsi Zaścianki przy ul. Usługowej, ozn. jako dz. nr 38/7 o pow. 0.3277 ha, 38/67 o pow. 0.0382 ha i 38/69 o pow. 0.3110 ha.

GRM

17.05.05

145/1878/05

przeznaczenia do zbycia części nieruchomości położonej na terenie powiatu sejneńskiego w obrębie gruntów wsi Poćkuny.

GRM

17.05.05

145/1879/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Czartorii.

GRM

17.05.05

145/1880/05

przyjęcia do wiadomości sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2004.

PR

17.05.05

145/1881/05

udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Urzędu do występowania na posiedzeniu Rady Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, które odbędzie się w dniu 20.05.2005 r.

PR

17.05.05

145/1882/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

EK

25.05.05

146/1883/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

ZPS

25.05.05

146/1884/05

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samochodów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZPS

25.05.05

146/1885/05

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samochodów przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZPS

25.05.05

146/1886/05

poręczenia kredytu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

25.05.05

146/1887/05

przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garaży o numerach 6 i 15 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynków i budowli, położonych w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67.

GRM

25.05.05

146/1888/05

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu do występowania na walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. z siedzibą w Suwałkach, zwołanym na dzień 1 czerwca 2005 r.

PR

25.05.05

146/1889/05

przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2004.

PR

25.05.05

146/1890/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wysokie Mazowieckie.

PR

25.05.05

146/1891/05

zatwierdzenia treści Porozumienia pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Podlaskiego w sprawie przeprowadzenia konkursów na tworzenie lub rozwój działalności gminnych Centrów Informacji i rozwój działalności Akademickich Biur Karier oraz wyrażenia zgody na jego podpisanie.

PR/WUP

Powrót na początek strony