Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z czerwca 2005 roku

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy:

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

07.06.2005

147/1892/05

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Orla.

DIS

07.06.2005

147/1893/05

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Turośl.

DIS

07.06.2005

147/1894/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

07.06.2005

147/1895/05

regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

EK

07.06.2005

147/1896/05

powołania  dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

EK

07.06.2005

147/1897/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie w 2005 roku realizacji zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

EK

07.06.2005

147/1898/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

EK

07.06.2005

147/1899/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

EK

07.06.2005

147/1900/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.

EK

07.06.2005

147/901/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

EK

07.06.2005

147/1902/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok  Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

EK

07.06.2005

147/1903/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Filharmonii Białostockiej.

EK

07.06.2005

147/1904/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku.

EK

07.06.2005

147/1905/05

ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Podlaskiego z zakresu kultury fizycznej w 2005 roku.

DTS

07.06.2005

147/1906/05

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. opracowania strategicznych dokumentów programowych na lata 2007-2013.

PR

07.06.2005

147/1907/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno - terenów położonych pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Świerkową, Klonową i Dębową.

PR

07.06.2005

147/1908/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno - terenów położonych przy ulicy Dębowej.

PR

07.06.2005

147/1909/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno - terenów położonych przy ulicy Wojska Polskiego.

PR

07.06.2005

147/1910/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Białej w Białymstoku.

PR

07.06.2005

147/1911/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno - terenów położonych przy ulicy Św. Floriana.

PR

07.06.2005

147/1912/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno - terenów położonych pomiędzy ulicami Wincentego Witosa, Marii Dąbrowskiej i Dębowej.

PR

07.06.2005

147/1913/05

zgłoszenia wniosków do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kolno.

PR

07.06.2005

147/1914/05

wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działania 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji.

PR

07.06.2005

147/1915/05

przyjęcia informacji na temat złożonych projektów i wykorzystania środków w ramach priorytetu II (Działania 2.2,2.5,2.6) oraz priorytetu III (Działanie 3.4) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PR

07.06.2005

147/1916/05

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2005: 2.2 - „Wyrównywanie  szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości”, 2.6. - „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, oraz 3.4. - „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach   Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

PR

07.06.2005

147/1917/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży za rok 2004.

ZPS

07.06.2005

147/1918/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

07.06.2005

147/1919/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienie bez przetargu 130 m² gruntu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

07.06.2005

147/1920/05

wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

07.06.2005

147/1921/05

wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w trybie przetargu przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

07.06.2005

147/1922/05

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki 6, ozn. jako dz. nr 10960/1 o pow. 0.4837 ha.

GRM

07.06.2005

147/1923/05

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

GRM

07.06.2005

147/1924/05

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OPK

07.06.2005

147/1925/05

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz określenia wzoru wniosku o przyznanej nagrodzie.

PR

14.06.2005

148/1926/05

zmian w budżecie województwa na 2005 r.

FN

14.06.2005

148/1927/05

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku do podejmowania czynności w przedmiocie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Studium socjoterapii i edukacji twórczej” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

EK

14.06.2005

148/1928/05

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Radziłów.

DIS

14.06.2005

148/1929/05

dotyczącej porozumienia w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.

DIS

14.06.2005

148/1930/05

przyjęcia do wiadomości sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2004.

PR

14.06.2005

148/1931/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Augustów zwanej „Dzielnica Limanowskiego” i „Osiedla Południe”.

PR

14.06.2005

148/1932/05

zawarcia w ramach IV edycji konkursu, umów dofinansowania projektów na tworzenie lub rozwój Gminnych Centrów Informacji oraz umów finansowania projektów rozwoju Akademickich Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

PR

14.06.2005

148/1933/05

przyznania nagrody Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

14.06.2005

148/1934/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

PR

14.06.2005

148/1935/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.

PR

14.06.2005

148/1936/05

wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

14.06.2005

148/1937/05

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS

14.06.2005

148/1938/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku za rok 2004.

ZPS

14.06.2005

148/1939/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku za rok 2004.

ZPS

14.06.2005

148/1940/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku za rok 2004.

ZPS

14.06.2005

148/1941/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku za rok 2004.

ZPS

14.06.2005

148/1942/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2004.

ZPS

14.06.2005

148/1943/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. S. Deresza w Choroszczy za rok 2004.

ZPS

14.06.2005

148/1944/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za rok 2004.

ZPS

21.06.2005

149/1945/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

21.06.2005

149/1946/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do podpisania umów w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PR/WUP

21.06.2005

149/1947/05

przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Wesołej 22.

GRM

21.06.2005

149/1948/05

współorganizowania I Ogólnopolskiej Wystawy Bydła i XII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.

GRM

21.06.2005

149/1949/05

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

21.06.2005

149/1950/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

27.06.2005

150/1951/05

zmiany uchwały Nr 122/1575/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli zewnętrznej.

BKF

27.06.2005

150/1952/05

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OPK

27.06.2005

150/1953/05

ustalenia nadzoru wicemarszałków oraz członków Zarządu nad poszczególnymi departamentami.

OPK

27.06.2005

150/1954/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

27.06.2005

150/1955/05

zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok.

FN

27.06.2005

150/1956/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie 01.07.-31.12.2005 roku należących do Województwa Podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

DTS

27.06.2005

150/1957/05

sprawie dwóch przedsięwzięć promocyjnych prezentujących województwo podlaskie w Edynburgu  i w Nowym Yorku.

BIP

27.06.2005

150/1958/05

przyjęcia uzupełnienia Programu Wojewódzkiego na lata 2004-2006.

PR

27.06.2005

150/1959/05

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki, miasta oraz osiedla „Reja” w Mońkach.

PR

27.06.2005

150/1960/05

uzgodnienia wniosku o przyznanie akredytacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

EK

27.06.2005

150/1961/05

powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego.

EK

27.06.2005

150/1962/05

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku do podejmowania czynności w przedmiocie wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/TACIS CBC Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

EK

27.06.2005

150/1963/05

nadania numerów dla dróg gminnych na terenie województwa podlaskiego.

DIS

27.06.2005

150/1964/05

zawarcia porozumienia o współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej w celu wspierania realizacji Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

GRM

27.06.2005

150/1965/05

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

GRM

27.06.2005

150/1966/05

Przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Reja 63 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

GRM

27.06.2005

150/1967/05

Wyrażenia zgody na rozbiórkę budynków.

GRM

27.06.2005

150/1968/05

wyrażenia zgody na rozbudowę i przebudowę obiektu budowlanego na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Wesołej 16.

GRM

27.06.2005

150/1969/05

przeznaczenia do zbycia garaży o numerach: 1 i 3 znajdujących się na nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Portowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

GRM

27.06.2005

150/1970/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości położonej w Łomży.

GRM

27.06.2005

150/1971/05

przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Augustowie przy ul. Portowej wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

GRM

27.06.2005

150/1972/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na usuwanie kamieni i odkrzaczanie gruntów rolnych.

GRM

27.06.2005

150/1973/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży za rok 2004.

ZPS

27.06.2005

150/1974/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za rok 2004.

ZPS

27.06.2005

150/1975/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży za rok 2004.

ZPS

27.06.2005

150/1976/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach za rok 2004.

ZPS

27.06.2005

150/1977/05

wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

27.06.2005

150/1978/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.

ZPS

27.06.2005

150/1979/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.

ZPS

27.06.2005

150/1980/05

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.

ZPS

27.06.2005

150/1981/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.

 

ZPS

Powrót na początek strony