Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z sierpnia 2005 roku

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy:

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

9.08.2005

155/2031/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

9.08.2005

155/2032/05

zmian w składzie Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

EK

9.08.2005

155/2033/05

przyznania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podlaskie.

EK

9.08.2005

155/2034/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dwóch garaży o numerach 6 i 15 wraz z udziałem w gruncie i wspólnych częściach budynków i budowli, położonych w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67.

GRM

9.08.2005

155/2035/05

zawarcia ugody restrukturyzacyjnej ze Szpitalem Wojewódzkim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

9.08.2005

155/2036/05

zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na „Podlaską Markę Roku 2005”.

BIP

9.08.2005

155/2037/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dot. części osiedla: Dojlidy w Białymstoku (rejon Krywlan), Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Wasilkowskiej i Traugutta), Wygoda w Białymstoku (rejon ulicy Zacisze), Bojary w Białymstoku (rejon ulicy Sienkiewicza, Ogrodowej, Branickiego, Świętojańskiej, Skorupskiej i Towarowej), Białostoczek w Białymstoku (rejon ulicy Kombatantów).

PR

9.08.2005

155/2038/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - obszaru „Bulwarów Nadnarwiańskich”, w obrębie lewego brzegu Narwi od rejonu Starego Mostu w ciągu ul. Gen. Wł. Sikorskiego do Nowego Mostu w ciągu ul. Zjazd.

PR

9.08.2005

155/2039/05

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.

PR

9.08.2005

155/2040/05

powołania zespołu zadaniowego i kolegium redakcyjnego do opracowania strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Podlaskim do 2013 r.

BI

9.08.2005

155/2041/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

GRM

9.08.2005

155/2042/05

zmieniającej uchwałę nr 142/1827/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych 31 podmiotom w łącznej kwocie 905.000 zł.

GRM

16.08.2005

156/2043/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 r.

FN

16.08.2005

156/2044/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

16.08.2005

156/2045/05

określenia zakresu i zasad działania komisji do spraw przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie.

EK

16.08.2005

156/2046/05

zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej przez Uniwersytet Warszawski w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży.

EK

16.08.2005

156/2047/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 r.

PR

16.08.2005

156/2048/05

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości położonej na terenie gminy Supraśl w obrębie wsi Zaścianki przy ul. Usługowej.

GRM

16.08.2005

156/2049/05

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2012”.

ROPS

16.08.2005

156/2050/05

ogłoszenia IV edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 r.”.

ROPS

23.08.2005

157/2051/05

przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej części nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja i Szpitalnej.

GRM

23.08.2005

157/2052/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji.

GRM

23.08.2005

157/2053/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku”.

ROPS

23.08.2005

157/2054/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok, podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” oraz „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”.

ROPS

23.08.2005

157/2055/05

zawarcia aneksu nr 2 do umowy o spłatę zobowiązań z dnia 01.06.2004 r. zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  a Województwem Podlaskim.

ZPS

23.08.2005

157/2056/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

23.08.2005

157/2057/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

23.08.2005

157/2058/05

odmowy wyrażenia zgody na wynajem w trybie bez przetargu powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

23.08.2005

157/2059/05

wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samochodu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

23.08.2005

157/2060/05

udzielenia  zgody  na dokonanie  czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

EK

30.08.2005

158/2061/05

prowadzenia wraz z Ministrem Kultury Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku jako wspólnej instytucji kultury.

EK

30.08.2005

158/2062/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2005 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

EK

30.08.2005

158/2063/05

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OPK

30.08.2005

158/2064/05

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nadzoru wicemarszałków oraz członków Zarządu nad poszczególnymi departamentami.

OPK

30.08.2005

158/2065/05

wyznaczenia dwóch reprezentantów Zarządu Województwa Podlaskiego do Rady Fundacji Zielone Płuca Polski.

DI

30.08.2005

158/2066/05

poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach.

ZPS

30.08.2005

158/2067/05

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

ZPS

30.08.2005

158/2068/05

powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

30.08.2005

158/2069/05

sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

30.08.2005

158/2070/05

udzielenia dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

ZPS

30.08.2005

158/2071/05

zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcie Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2005: 2.2. - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 2.5. - „Promocja Przedsiębiorczości”, 2.6. - „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, oraz 3.4. - „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

PR

30.08.2005

158/2072/05

wyboru projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa oraz Poddziałania 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

PR

30.08.2005

158/2073/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

30.08.2005

158/2074/05

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2005 r.

FN

30.08.2005

158/2075/05

Wyrażenia  zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

30.08.2005

158/2076/05

Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

EK

Powrót na początek strony