Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego ze stycznia 2005 roku

Data podjęcia uchwały Numer uchwały Uchwała w srawie: Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

4.01.05

123/1579/05

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

4.01.05

123/1580/05

uchylenia uchwały dotyczącej zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Tykocina i części wsi Kiermusy.

PR

10.01.05

124/1581/05

odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

11.01.05

124/1582/05

sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

11.01.05

124/1583/05

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

11.01.05

124/1584/05

układu wykonawczego Budżetu Województwa Podlaskiego na 2005 r.

FN

11.01.05

124/1585/05

użyczenia sprzętu komputerowego na potrzeby informacji turystycznej Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

DTS

11.01.05

124/1586/05

udzielenia zamówienia publicznego na ochronę mienia. - Baza szkoleniowa w Czartorii.

GRM

11.01.05

124/1587/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienie bez przetargu sterylizatora parowego.

ZPS

11.01.05

124/1588/05

zgłaszania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipszczany w gminie Lipsk.

PR

11.01.05

124/1589/05

ustalenia samorządom powiatowym województwa podlaskiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1,5, 8-14, 16-25, 41 42 i 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2, 3, 6, 27, 30 -34, 36-38 i 43 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

PR(WUP)

11.01.05

124/1590/05

zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy pozostających w rezerwie samorządu województwa podlaskiego, w wysokości 12.266,9 tys. zł., przeznaczonych na finansowanie zadań w województwie, wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,5, 8-14, 16-25, 41 42 i 47 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

PR(WUP)

11.01.05

124/1591/05

ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2005.

PR

11.01.05

124/1592/05

zawarcia umowy dotyczącej prezentacji w miesięczniku "Panorama Polskich Miast".

BIP

12.01.05

125/1593/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

18.01.05 126/1594/05 zgłaszania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego a Lawendową w Grajewie. PR
18.01.05 126/1595/05 współdziałania realizacji "Biuletynu Informacji Publicznej" - zadania wykonywanego w ramach projektu "Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe". PR
18.01.05 126/1596/05 przyjęcia zasad powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu. PR
18.01.05 126/1597/05 upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do dokonania w 2005 r. wszelkich czynności związanych z podjęciem działań dotyczących opracowania projektu technicznego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia robót budowlanych, inwestycji polegającej na rozbudowie siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22. PR
18.01.05 126/1598/05 zawarcia z Miastem Kolno porozumienia o współpracy na rzecz działalności Biblioteki Pedagogicznej w Łomży Filii w Kolnie. EK
18.01.05 126/1599/05 udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. EK
18.01.05 126/1600/05 wprowadzenia kształcenia w zawodach asystentka stomatologiczna oraz ortoptystka w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 w Białymstoku ul. Czackiego 8. EK
18.01.05 126/1601/05 zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podlaskie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. EK
18.01.05 126/1602/05 wprowadzenia kształcenia w zawodach technik masażysta i opiekunka dziecięca w Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach ul. Sejneńska 30 EK
18.01.05 126/1603/05 odwołania ze stanowiska Pana Jarosława Zielińskiego - Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach. EK
18.01.05 126/1604/05 udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. EK
18.01.05 126/1605/05 udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Łomży. EK
18.01.05 126/1606/05 udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. EK
18.01.05 126/1607/05 udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. EK
18.01.05 126/1608/05 wspierania i powierzania zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w okresie 18.01-31.12.2005 r. DTS
18.01.05 126/1609/05 podpisania umowy trójstronnej dotyczącej realizacji trzech działań SPO-ROL pomiędzy MRiRW, Samorządem Województwa oraz ARiMR. GRM
18.01.05 126/1610/05 wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. GRM
18.01.05 126/1611/05 wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. ZPS
18.01.05 126/1612/05 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach. ZPS
18.01.05 126/1613/05 wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. ZPS
18.01.05 126/1614/05 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. ZPS
18.01.05 126/1615/05 wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samochodów przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. ZPS
18.01.05 126/1616/05 wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku. ZPS
18.01.05 126/1617/05 zmiany składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku. ZPS
18.01.05 126/1618/05 sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. ZPS
18.01.05 126/1619/05 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. ZPS
26.01.05 127/1620/05 zmian w budżecie województwa na 2005 rok. FN
26.01.05 127/1621/05 harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego. FN
26.01.05 127/1622/05 określenia składu i kosztów delegacji zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na Międzynarodowe Targi Turystyczne Salon des Vacances w Brukseli w dniach 3 - 7 lutego 2005 roku oraz uroczystości otwarcia regionalnego biura województwa podlaskiego w Brukseli w dniu 3 lutego 2005 roku. DTS
26.01.05 127/1623/05 udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2005 roku należących do Województwa Podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. DTS
26.01.05 127/1624/05 przeznaczenia do nieodpłatnego przekazania w użytkowanie nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Waryńskiego i Utrata. GRM
26.01.05 127/1625/05 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. ZPS
26.01.05 127/1626/05 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży za okres do 29 sierpnia 2004 roku. ZPS
26.01.05 127/1627/05 uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu premiowania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podlaskie. EK
26.01.05 127/1628/05 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży. EK
26.01.05 127/1629/05 akceptacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Priorytetu IV - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ) oraz treści deklaracji wekslowych stanowiących wraz z wekslami in blanco ich zabezpieczenie. PR/WUP
26.01.05 127/1630/05 podpisania Aneksu nr 1 do umowy w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PR/WUP
26.01.05 127/1631/05 uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. PR
26.01.05 127/1632/05 zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 rok. OPK.IV
31.01.05 128/1633/05 określenia formy konkursu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji. PR
Powrót na początek strony