Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z września 2005 roku

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy:

 

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

6.09.2005

159/2077/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

6.09.2005

159/2078/05

zmiany uchwały w sprawie wyboru projektów do „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006” objętych kontraktem w roku 2005.

PR

6.09.2005

159/2079/05

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wielkości środków i wyboru projektów zgłoszonych do realizacji do Poddziałania 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna oraz określenia wielkości środków i wyboru projektów zgłoszonych do realizacji do Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PR

6.09.2005

159/2080/05

wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.

PR

6.09.2005

159/2081/05

podziału środków z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

ROPS

6.09.2005

159/2082/05

wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

6.09.2005

159/2083/05

wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie przetargu przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

6.09.2005

159/2084/05

powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie.

EK

6.09.2005

159/2085/05

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zbójna na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2014.

DIS

6.09.2005

159/2086/05

zmiany w zakresie dofinansowania inwestycji ujętych w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2000-2005”.

DTS

6.09.2005

159/2087/05

powołania dyrektora naczelnego i artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

EK

6.09.2005

159/2088/05

zawarcia porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i Panem Markiem Waśkielem w sprawie przeniesienia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego autorskich praw majątkowych dotyczących znaku graficznego logo „Żubr”.

BIP

6.09.2005

159/2089/05

zmiany składu Rady Społecznej przy SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZPS

6.09.2005

159/2090/05

zmiany składu Rady Społecznej przy SP Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.

ZPS

6.09.2005

159/2091/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZPS

6.09.2005

159/2092/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

6.09.2005

159/2093/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZPS

6.09.2005

159/2094/05

zmiany składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

6.09.2005

159/2095/05

przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży.

ZPS

6.09.2005

159/2096/05

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

6.09.2005

159/2097/05

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach.

PR

6.09.2005

159/2098/05

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży.

PR

6.09.2005

159/2099/05

zawarcia umowy o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji projektu „Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie” PL01.06.09.01-02-10 w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

PR/WUP

6.09.2005

159/2100/05

wprowadzenia zmian do uchwały Nr 154/2028/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadania polegającego na wdrażaniu w województwie podlaskim projektu PL2002/000-580.06.04.09-01 „Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie” w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

PR/WUP

13.09.2005

160/2101/05

przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału wynoszącego 17559/41792 części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 22839/11 o pow. 0.4783 ha, stanowiącej zgodnie z zapisem w KW Nr 2396 własność Województwa Podlaskiego.

GRM

13.09.2005

160/2102/05

przekazania w formie darowizny na rzecz Gminy Bakałarzewo, powiecie suwalskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 540/1 o pow. 0.0713 ha, stanowiącej zgodnie z zapisem w KW Nr 49 829 własność Województwa Podlaskiego.

GRM

13.09.2005

160/2103/05

zmiany uchwały Nr 142/1827/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku, dotyczącej przyznania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych 31 podmiotom w łącznej kwocie 905 000 zł.

GRM

13.09.2005

160/2104/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienia kortu tenisowego wraz z zapleczem w drodze przetargu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2105/05

odmowy wyrażenia zgody na wynajem powierzchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 36.

ZPS

13.09.2005

160/2106/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2107/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2108/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży.

ZPS

13.09.2005

160/2109/05

wyrażenia zgody  na wynajem  bez przetargu powierzchni  pionowych  przez  SP  Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

13.09.2005

160/2110/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2111/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2112/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2113/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZPS

13.09.2005

160/2114/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Wojewódzką Stacje Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach.

ZPS

13.09.2005

160/2115/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy.

ZPS

13.09.2005

160/2116/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Specjalistyczny Psychiatryczny SPZOZ w Suwałkach.

ZPS

13.09.2005

160/2117/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez SP Zakład Opiekuńczo- Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.

ZPS

13.09.2005

160/2118/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni  pionowych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

ZPS

13.09.2005

160/2119/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

13.09.2005

160/2120/05

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu powierzchni pionowych przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

ZPS

13.09.2005

160/2121/05

wyboru projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.4. Rozwój turystyki i kultury.

PR

20.09.2005

161/2122/05

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2005 r.

DI

20.09.2005

161/2123/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

20.09.2005

161/2124/05

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego na 2005 r.

FN

20.09.2005

161/2125/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podlaskie Centrum Sportów Zimowych Szelment”.

PR

20.09.2005

161/2126/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic:  S. Staszica, W. Sikorskiego, W. Gałaja, A. Mickiewicza w Suwałkach.

PR

20.09.2005

161/2127/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieście Wschód w Suwałkach obejmującego obszar ograniczony ulicami: Utrata, Przytorową, Waryńskiego oraz terenami zabudowy mieszkaniowej Osiedla Klasztorna w Suwałkach.

PR

20.09.2005

161/2128/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomiędzy ulicami : T. Kościuszki, A. Mickiewicza, W. Gałaja, Kamedulską i Placem J. Piłsudskiego w Suwałkach.

PR

20.09.2005

161/2129/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zawartego pomiędzy ulicami : T. Noniewicza, Ciesielską, 1-go Maja, Sejneńską i Placem Marii Konopnickiej w Suwałkach.

PR

20.09.2005

161/2130/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu osiedla Zielona Górka w Suwałkach  obejmującego obszar ograniczony ulicami : Mieszka I Bakałarzewską, 23 Października, Grunwaldzką, a od strony północnej projektowaną ulicą Gen. W. Sikorskiego w Suwałkach.

PR

20.09.2005

161/2131/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące rejonu ulic: Cichej i Łąkowej w Czarnej Białostockiej i południowej części obszaru wsi Wólka Rakowiecka - gmina Czarna Białostocka.

PR

20.09.2005

161/2132/05

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica.

PR

20.09.2005

161/2133/05

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szepietowo.

PR

20.09.2005

161/2134/05

udzielenia  Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

GRM

20.09.2005

161/2135/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu : „Przyjazny urząd” w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, schemat a) wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

PR-WUP

20.09.2005

161/2136/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu : „Skuteczny trener” w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, schemat b) rozwój usług instytucji rynku pracy - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

PR-WUP

20.09.2005

161/2137/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu : „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, schemat b) rozwój usług instytucji rynku pracy - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

PR-WUP

20.09.2005

161/2138/05

udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu : „Profesjonalizm usług urzędu pracy” w ramach Priorytetu 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, schemat b) rozwój usług instytucji rynku pracy - Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

PR-WUP

20.09.2005

161/2139/05

Zmiany uchwały w sprawie wyboru projektów do „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006” objętych kontraktem w roku 2005.

PR

29.09.2005

162/2140/05

odwołania Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZPS

29.09.2005

162/2141/05

powierzenia obowiązków Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZPS

29.09.2005

162/2142/05

wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie przetargu powierzchni użytkowej przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

29.09.2005

162/2143/05

przeznaczenia do zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ulic Św. Rocha, Krakowskiej i Stołecznej.

GRM

29.09.2005

162/2144/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych.

GRM

29.09.2005

162/2145/05

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego.

FN

29.09.2005

162/2146/05

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2005 rok.

FN

29.09.2005

162/2147/05

nadania numerów dla dróg gminnych na terenie województwa podlaskiego.

DIS

29.09.2005

162/2148/05

zgłoszenia wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących osiedla: Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: Mickiewicza, Wiewiórczej i Myśliwskiej), Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: Ciołkowskiego i Wiadukt).

PR

29.09.2005

162/2149/05

powołania Dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

EK

29.09.2005

162/2150/05

zmieniającej uchwałę Nr 142/1810/05 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży.

EK

29.09.2005

162/2151/05

przyjęcia treści umowy mającej na celu współdziałanie Województwa Podlaskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach wniosku aplikacyjnego pt. „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” składanego do Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet I. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

PR

Powrót na początek strony