Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z kwietnia 2005 roku

Data uchwały Numer uchwały Uchwała dotyczy: Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

05.04.05

138/1766/05

powołania i określenia zakresu i zasad działania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w 2005 roku.

DTS

05.04.05

138/1767/05

realizacji inwestycji własnej samorządu województwa pn.: "Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT".

DTS

05.04.05

138/1768/05

zawarcia z Gminą Bielsk Podlaski Porozumienia o współpracy na rzecz działalności bibliotecznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - Filii w Bielsku Podlaskim.

EK

05.04.05

138/1769/05

zawarcia z Miastem Bielsk Podlaski Porozumienia o współpracy na rzecz działalności bibliotecznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - Filii w Bielsku Podlaskim.

EK

05.04.05

138/1770/05

zawarcia z Powiatem Wysokomazowieckim Porozumienia o współpracy na rzecz działalności Biblioteki Pedagogicznej w Łomży - Filia w Wysokiem Mazowieckim.

EK

05.04.05

138/1771/05

wprowadzenia kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku ul. Ogrodowa 23.

EK

05.04.05

138/1772/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno w związku z potrzebą wyznaczenia obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie wsi Kumelsk.

PR

05.04.05

138/1773/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wizna (zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna we wsi Sieburczyn) obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 331/6-331/13, 331/16-331/24 oraz 332 i 477 położonych przy drodze powiatowej Wizna-Burzyn-Radziłów.

PR

05.04.05

138/1774/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na gruntach wsi Kobylin Kruszewo- lokalizacja oczyszczalni ścieków.

PR

05.04.05

138/1775/05

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno.

PR

05.04.05

138/1776/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

05.04.05

138/1777/05

wyrażenia zgody Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do części nieruchomości, położonej w gminie Bakałarzewo, powiecie suwalskim, województwie podlaskim.

GRM

05.04.05

138/1778/05

przeznaczenia do przekazania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku części nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Pogodnej oraz nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej.

GRM

05.04.05

138/1779/05

przeznaczenia do zbycia części nieruchomości położonej w Łomży, ozn. jako działka nr 40114/7 o pow. 0.2645 ha.

GRM

05.04.05

138/1780/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach w postaci aparatury i sprzętu medycznego.

ZPS

05.04.05

138/1781/05

powołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

05.04.05

138/1782/05

ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

PR

12.04.05

139/1783/05

harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Podlaskiego na II kwartał 2005 roku.

FN

12.04.05

139/1784/05

powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na drogach wojewódzkich wskutek klęski żywiołowej.

DIS

12.04.05

139/1785/05

zawarcia porozumienia dot. wydania albumu o województwie podlaskim.

BIP

12.04.05

139/1786/05

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Augustowie przy ul. Portowej.

GRM

12.04.05

139/1787/05

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

EK

12.04.05

139/1788/05

sposobu zagospodarowania mienia likwidowanej Filii Centrum Edukacji Nauczycieli w Dąbrowie Białostockiej.

EK

15.04.05

140/1789/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu powierzchni użytkowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

15.04.05

140/1790/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu powierzchni użytkowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

15.04.05

140/1791/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.

ZPS

19.04.05

141/1792/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

19.04.05

141/1793/05

zaopiniowania projektu "Planu Aglomeracji Białystok".

DIS

19.04.05

141/1794/05

przyjęcia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2004 rok.

DIS

19.04.05

141/1795/05

przyjęcia wniosku o przyznanie środków na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych.

PR

19.04.05

141/1796/05

określenia formy konkursu i wielkości środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa i Poddziałania 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

PR

19.04.05

141/1797/05

nabycia nieruchomości gruntowej na potrzeby realizacji inwestycji własnej województwa podlaskiego "Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT".

DTS

19.04.05

141/1798/05

przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2004 rok.

DTS

19.04.05

141/1799/05

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży realizowane w drugim półroczu 2005 roku.

DTS

19.04.05

141/1800/05

użyczenia sprzętu komputerowego na potrzeby informacji turystycznej.

DTS

19.04.05

141/1801/05

wzięcia udziału w X edycji Polskiej Wystawy Narodowej POLEXPORT Kaliningrad 2005.

BIP

19.04.05

141/1802/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny defibrylatora marki ZOLL M-SERIES przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży.

ZPS

19.04.05

141/1803/05

wyrażenia zgody Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie na zbycie środka trwałego.

ZPS

19.04.05

141/1804/05

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu gruntu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

19.04.05

141/1805/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku.

ZPS

19.04.05

141/1806/05

przystąpienia do projektu promowanego przez Fundację Ligi Clerici (Mediolan - Włochy) pod nazwą: "Szkolenie i doradztwo dla przedsiębiorczości. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości".

BIP

27.04.05

142/1807/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Łomży.

EK

27.04.05

142/1808/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku.

EK

27.04.05

142/1809/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach.

EK

27.04.05

142/1810/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży.

EK

27.04.05

142/1811/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

EK

27.04.05

142/1812/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

EK

27.04.05

142/1813/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

EK

27.04.05

142/1814/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EK

27.04.05

142/1815/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

EK

27.04.05

142/1816/05

ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku motywacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

EK

27.04.05

142/1817/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie w 2005 roku realizacji zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

EK

27.04.05

142/1818/05

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Białostockiej w Białymstoku.

EK

27.04.05

142/1819/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących wsie : Potasznia, Bród Stary i część wsi Biała Woda w gminie Suwałki.

PR

27.04.05

142/1820/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża obejmującego obszar części wsi Nowe Kupiski.

PR

27.04.05

142/1821/05

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9B.

PR

27.04.05

142/1822/05

akceptacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Priorytetu IV - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz treści deklaracji wekslowych stanowiących - wraz z wekslami in blanco - ich zabezpieczenie.

PR

27.04.05

142/1823/05

zmieniającej uchwałę nr 132/1691/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania : 2.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", 2.5 -"Promocja Przedsiębiorczości", 2.6 - "Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy" i 3.4. "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR).

PR

27.04.05

142/1824/05

sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, zwołanym na dzień 5 maja 2005 r.

PR

27.04.05

142/1825/05

przeznaczenia do nieodpłatnego przekazania w użytkowanie nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i ul. Reja, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21210/5 o pow. 0.0203 ha, nr 21210/6 o pow. 0,0009 ha, nr 21210/7 o pow. 2.1101 ha oraz nr 21211/9 o pow. 0.0421 ha, na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

GRM

27.04.05

142/1826/05

wyrażenia zgody Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu części nieruchomości położonej na terenie powiatu sejneńskiego w obrębie gruntów wsi Poćkuny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 26/16 o pow. 0.0194 ha, 35/9 o pow. 0.0380 ha, 35/10 o pow. 0.1003 ha, 47/1 o pow. 0.0285 ha i 47/2 o pow. 0.1539 ha, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, posiadającej urządzoną księgę wieczystą Kw 50408.

GRM

27.04.05

142/1827/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych 31 podmiotom w łącznej kwocie 905.000 zł.

GRM

27.04.05

142/1828/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych powiatowi Łomżyńskiemu w wysokości 10.000 zł.

GRM

27.04.05

142/1829/05

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na sfinansowanie kosztów wykonania niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w ogólnej kwocie 10.000 zł powiatowi Białostockiemu.

GRM

27.04.05

142/1830/05

podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

ZPS

27.04.05

142/1831/05

powierzenia obowiązków Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZPS

27.04.05

142/1832/05

odwołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku - przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DIS

27.04.05

142/1833/05

powołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku Białymstoku - przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DIS

27.04.05

142/1834/05

odwołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku.

DIS

27.04.05

142/1835/05

powołania członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku.

DIS

27.04.05

142/1836/05

podpisania porozumienia z Ministrem Spraw Zagranicznych dotyczącego promocji zagranicznej Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Podlaskiego na terenie Niemiec.

BIP

Powrót na początek strony