Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego z lutego 2005 roku

Data uchwały

Nr uchwały

Uchwała w sprawie

Departament odpowiedzialny za realizację uchwały

01.02.05

128/1634/05

ustalenia wysokości stypendiów rocznych w 2005 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

EK

01.02.05

128/1635/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Jana Leończuka - Dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

EK

01.02.05

128/1636/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Andrzeja Dyrdała - Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

EK

01.02.05

128/1637/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Krzysztofa Czyżewskiego- Dyrektora Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach.

EK

01.02.05

128/1638/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Wojciecha Szroedera - Zastępcy Dyrektora Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach.

EK

01.02.05

128/1639/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Andrzeja Lechowskiego - Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

EK

01.02.05

128/1640/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pani Doroty Łapiak - Dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

EK

01.02.05

128/1641/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Piotra Dąbrowskiego - Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

EK

01.02.05

128/1642/05

ustalenia składników i wysokości wynagrodzenia Pana Marcina Niesiołowskiego - Dyrektora Filharmonii Białostockiej.

EK

01.02.05

128/1643/05

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

EK

01.02.05

128/1644/05

ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

ZPS

01.02.05

128/1645/05

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

01.02.05

128/1646/05

wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w trybie przetargu przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

01.02.05

128/1647/05

wyrażenia zgody Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na nieodpłatne przekazanie środków trwałych wycofanych z eksploatacji na rzecz zakładów opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

ZPS

01.02.05

128/1648/05

odmowy udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST".

ZPS

01.02.05

128/1649/05

zawarcia umowy ze spółką NetSprint.pl. sp. z o.o. dotyczącej usług typu ASP (Application Service Provision) na rzecz Wrót Podlasia.

BIP

01.02.05

128/1650/05

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Targowej i Ekologicznej w Grajewie.

PR

08.02.05

129/1651/05

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2005 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

EK

08.02.05

129/1652/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Łomży pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

EK

08.02.05

129/1653/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EK

08.02.05

129/1654/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Łomży pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego w Łomży.

EK

08.02.05

129/1655/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku .

EK

08.02.05

129/1656/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach.

EK

08.02.05

129/1657/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

EK

08.02.05

129/1658/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

EK

08.02.05

129/1659/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży.

EK

08.02.05

129/1660/05

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

EK

08.02.05

129/1661/05

zmiany składu Rady Społecznej przy SP Psychiatrycznym ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy.

ZPS

08.02.05

129/1662/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu powierzchni użytkowej przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZPS

08.02.05

129/1663/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu pomieszczeń przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

08.02.05

129/1664/05

wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu powierzchni użytkowej przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach.

ZPS

08.02.05

129/1665/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

08.02.05

129/1666/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach.

PR

08.02.05

129/1667/05

zatwierdzenia Ramowego Planu Realizacji Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży i Ramowego Planu Realizacji Działania 1.3: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

PR-WUP

08.02.05

129/1668/05

zmiany Uchwały Nr 124/1590/05 ZWP z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy pozostających w rezerwie samorządu województwa, w wysokości 12.266,9 tys. zł., przeznaczonych na finansowanie zadań w województwie , wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,5, 8 -14, 16-25, 41, 42 i 47 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

PR-WUP

08.02.05

129/1669/05

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do udziału w konkursie na projekt :"Wymiany i staże" w ramach Programu Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego Leonardo da Vinci II.

PR-WUP

08.02.05

129/1670/05

odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

GRM

08.02.05

129/1671/05

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

GRM

15.02.05

130/1672/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

15.02.05

130/1673/05

upoważnienia do dysponowania środkami na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego na refinansowanie działań 2.1, 2.3 i 2.4 Priorytetu II ZPORR.

FN

15.02.05

130/1674/05

upoważnienia do dysponowania środkami na rachunkach bankowych w Banku Gospodarstwa krajowego na refinansowanie działania 1.1 Priorytetu I ZPORR.

FN

15.02.05

130/1675/05

umorzenia wierzytelności Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku wobec Samorządu Województwa Podlaskiego.

EK

15.02.05

130/1676/05

zawarcia umowy dotyczącej współpracy merytorycznej przy wydaniu albumu fotograficznego pt. "Polska - Regiony".

BIP

15.02.05

130/1677/05

zgłaszania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wasilków.

PR

15.02.05

130/1678/05

wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

ZPS

15.02.05

130/1679/05

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. K. Dłuskiego w Białymstoku na zbycie środka trwałego wycofanego z eksploatacji.

ZPS

15.02.05

130/1680/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, wynikających z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005".

ROPS

15.02.05

130/1681/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikających z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005".

ROPS

15.02.05

130/1682/05

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2005 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005".

ROPS

15.02.05

130/1683/05

wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.

PR

23.02.05

131/1684/05

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży terenów położonych pomiędzy ulicami: Stacha Konwy, Nowogrodzką, Wiejską i Nadnarwiańską.

PR

23.02.05

131/1685/05

wyrażenia zgody Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na zawarcie umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy.

GRM

28.02.05

132/1686/05

zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

FN

28.02.05

132/1687/05

użyczenia sprzętu komputerowego na potrzeby informacji turystycznej.

DTS

28.02.05

132/1688/05

nabycia nieruchomości gruntów na potrzeby realizacji inwestycji Budowa Podlaskiego Centrum Sportów SZELMENT.

DTS

28.02.05

132/1689/05

współdziałania przy realizacji "Biuletynu Informacji Publicznej" - zadania wykonywanego w ramach projektu "Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe".

PR

28.02.05

132/1690/05

zatwierdzenia na 2005 rok Ramowych Planów Realizacji Działań: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ).

PR/WUP

28.02.05

132/1691/05

przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2005: Działanie 2.2- "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", Działanie 2.5- "Promocja Przedsiębiorczości", Działanie 2.6 - "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" oraz Działanie 3.4 - "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

PR

28.02.05

132/1692/05

przyjęcia treści umowy mającej na celu wykonanie niezbędnych zadań związanych z napisaniem i złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

PR

28.02.05

132/1693/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego w postaci kardiomonitora przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZPS

28.02.05

132/1694/05

wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego w postaci Pompy Infuzyjnej "kropelkowej" przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZPS

28.02.05

132/1695/05

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży za okres od 30.08.2004r. do 31.12.2004r.

ZPS

28.02.05

132/1696/05

zmieniającej Uchwałę Nr 110/1451/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 października 2004 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania "Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006-2012".

ZPS

28.02.05

132/1697/05

przyznania stypendium półrocznego na rok 2005 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

EK

28.02.05

132/1698/05

powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

GRM

Powrót na początek strony